Welkom bij Yam® Shops - E-commerce voor iedereen, nu gratis inschrijven Klik hier

ALGEMENE VOORWAARDEN – YAM® SHOPS

DEZE DIENSTENOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN GYTA BVBA, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, BE0567.900.158 & NAPPDEV, Paulusbeyestraat 55, 2100 Deurne, BE0672.631.256 (“Yam® Shops”) EN DE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON (“KLANT”) DIE TOEGANG HEEFT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN HET Yam® Shops PRODUCT HETZIJ MET EEN BETALEND ABONNEMENT OF VIA EEN GRATIS PROEFPERIODE. GELIEVE DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN VOORALEER ZE TE AANVAARDEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET HUIDIGE VOORWAARDEN OF DOOR HET GEBRUIKEN VAN HET Yam® Shops PRODUCT, GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

 1. Abonnement op het Yam® Shops product

De Klant gaat hierbij akkoord om een licentie te verkrijgen op de/het Yam® Shops product(en) (elk een “Product”) vermeld in het web formulier in het geval van een Product proefperiode of in de abonnementsdocumentatie (de offerte of de factuur) (het “Abonnement”) uitgewisseld tussen de partijen bij de aanvaarding van deze Overeenkomst door de Klant. De specifieke Producten en de te betalen vergoedingen in verband met die producten staan opgelijst in het Abonnement. Ieder product kan updates, cloud-gebaseerde diensten, ondersteunende diensten, toepassingen of documentatie omvatten, die elk onderworpen zijn aan de toepasselijke Voorwaarden van deze Overeenkomst. Yam® Shops kan op ieder moment aan ieder onderdeel van de Producten iets toevoegen, veranderen of stopzetten, op voowaarde dat dit geen verandering teweegbrengt die de verplichtingen van de Klant wezenlijk vermeerdert of de rechten van de Klant vermindert onder deze Overeenkomst. De Klant is verantwoordelijk voor alle handelingen ondernomen onder zijn Yam® Shops account, ongeacht of deze handelingen zijn ondernemen door de Klant, zijn werknemers of een derde. Yam® Shops is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik van de account van de Klant.

 1. Toekenning van de Licentie

Tijdens de Duurtijd (zoals hieronder gedefinieerd) verleent Yam® Shops de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet sub-licentieerbare, herroepbare licentie om de Producten te gebruiken onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en, in geval van Yam® Shops Producten die bijkomende Gebruikers (zoals hieronder uiteengezet in de Product-specifieke voorwaarden) toelaten, deze Gebruikers toelating de Producten te gebruiken onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Klant gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, en alle wijzigingen, uitbreidingen, scripts en andere afgeleide werken van de Producten geleverd of ontwikkeld door Yam® Shops exclusieve eigendom zijn van Yam® Shops of zijn licentiegevers. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de Klant in deze Overeenkomst zijn voorbehouden voor Yam® Shops.

 1. Licentie Beperkingen

De Klant en Gebruikers zullen niet (en zullen niet toestaan dat derden): (i) de Producten decompileren, demonteren, of anderszins aan reverse engineering doen of proberen broncodes, onderliggende ideeën, algoritmes, bestandsformaten of programmeringen of interoperabiliteits interfaces te reconstrueren of achterhalen op welke wijze dan ook; (ii) virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercodes verspreiden via of in de Producten; (iii) zich gedragen op een wijze die het gebruik en genot van de Producten door derden verstoren of belemmeren; (iv) productinformatie, auteursrechten of andere kennisgevingen van de Producten verwijderen; (v) de Producten, geheel of gedeeltelijk, aan derden verkopen, verhuren, lenen, cederen, in sublicentie geven, er toegang toe verlenen of anderszins overdragen, of openbaar maken; (vi) de Producten gebruiken voor timesharing, dienstenbureaus of hosting of anderszins de Producten gebruiken, herverkopen, in sublicentie geven, verdelen of overdragen of anderen toestaan de Producten te gebruiken voor of ten behoeve van derden; (vii) enig onderdeel van de Producten wijzigen, incorporeren in of met andere software of er een afgeleid werk van maken; (viii) gebruik maken van de output of andere informatie gegenereerd door de Producten voor andere doeleinden dan bedoeld in deze Overeenkomst; (ix) de Producten gebruiken voor andere doeleinden dan het intern zakelijk gebruik van de Klant; (x) ongeoorloofd aangepaste versies van de Producten gebruiken, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, om een gelijkaardig of concurrerend product of dienst te maken of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het Product; of (xi) gebruik maken van de Producten op een wijze die in strijd is met de lokale, gewestelijke/provinciale, federale of buitenlandse wetgeving, waaronder de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, elektrische communicatie en anti-spam. Yam® Shops behoudt alle aanspraken op, en, behalve voorzover uitdrukkelijk in licentie gegeven in deze Overeenkomst, alle rechten op de Producten, alle kopieën, afgeleide producten en verbeteringen ervan en alle gerelateerde documentatie en materialen.

 1. Duurtijd van de Overeenkomst

De “Initiële Termijn” betekent het aantal maanden in de duurtijd zoals gespecifieerd in het Abonnement, beginnend op de datum vermeld in het Abonnement (“Activatiedatum”). Na het verstrijken van de Initiële Termijn en, tenzij anders vermeld in het Abonnement, zal deze Overeenkomst automatisch worden hernieuwd op jaarlijke basis (elk een “Hernieuwingstermijn”, en de Initiële Termijn en alle Hernieuwingstermijnen gezamenlijk de “Duurtijd”) totdat deze wordt beëindigd door de Klant of Yam® Shops middels een geschreven kennisgeving aan de andere partij ten minste dertig dagen voor het einde van de Initiële Termijn of, desgevallend, de dan lopende Hernieuwingstermijn. In het geval van Producten die op proefbasis in licentie zijn gegeven, zal de Duurtijd van deze Overeenkomst beperkt zijn tot de proefperiode zoals aangegeven in het Abonnement. Behalve zoals vermeld in artikel 12.1 hieronder, mag de Klant deze Overeenkomst niet beëindigen voor het einde van de Initiële Termijn. Na verstrijken van de Initiële Termijn mag Yam® Shops, op grond van deze Overeenkomst, de door de Klant te betalen vergoedingen verhogen, mits een schriftelijke kennisgeving van minstens dertig dagen.

 1. Vergoedingen en Betaling

De Klant betaalt Yam® Shops de jaarlijkse en/of maandelijkse vergoedingen (“Vergoedingen”) vermeld in het Abonnement, in overeenstemming met de tijdsbepaling en valuta vermeld in het Abonnement. Alle betalingen gedaan door de Klant aan Yam® Shops onder deze Overeenkomst zijn niet-terugbetaalbaar, en worden gedaan middels de automatische betalingsmethode bepaald door de Klant in het Abonnement of zoals anderszins tussen de partijen overeengekomen. De Klant verbindt zich ertoe iedere aanvullende handeling waarom Yam® Shops rederlijkerwijze verzoekt te verrichten om het hiervermelde automatische betalingsproces te implementeren. Door de Klant onder deze Overeenkomst verschuldigde betalingen zijn onderhevig aan interest aan een interestvoet van niet minder dan achttien procent (18%) per jaar of, indien minder, de maximale door de wet toegestane interestvoet. Iedere toepasselijke federale, gemeenschap of gewest, provinciale belasting of andere belasting op goederen en diensten of verkoop zal toegevoegd worden aan de verschuldigde vergoedingen op grond van deze Overeenkomst. Yam® Shops mag te allen tijde tijdens om het even welke Vernieuwingstermijn de vergoedingen verhogen naar de op dat moment geldige lijstprijs met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 30 dagen.

 1. Vertrouwelijke informatie

Yam® Shops en de Klant (en diens Gebruikers) houden vertrouwelijk alle informatie verkregen van de andere partij ingevolge van of in verband met deze Overeenkomst die de bekendmakende partij identificeert als eigendom en/of vertrouwelijk of die, door de aard van de omstandigheden rond de bekendmaking, te goeder trouw dienen te worden behandeld als eigendom en/of vertrouwelijk (“Vertrouwelijke Informatie”) en zullen geen gebruik maken van deze Vertrouwelijke Informatie, behoudens indien noodzakelijk om hun wederzijdse verplichtingen te vervullen onder de voorwaarden en gedurende de duur van deze Overeenkomst. Iedere partij zal de voorwaarden van deze Overeenkomst als vertrouwelijk beschouwen; iedere partij mag echter deze informatie in vertrouwen delen met haar directe juridische en financiële adviseurs zoals vereist in de normale bedrijfsuitoefening van deze partij. Niettegenstaande het voorgaande, zijn de zojuist vermelde beperkingen niet van toepassing op (i) informatie die al bekend was bij de ontvangende partij zonder verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij (ii) informatie die al openbaar is of openbaar wordt zonder een fout van de ontvangende partij, (iii) informatie die onafhankelijk door één van de partijen is ontwikkeld, of (iv) informatie die ingevolge toepasselijke wetgeving openbaar moet worden gemaakt. Het voorgaande zal Yam® Shops er niet van weerhouden om de naam van de Klant en/of merken in marketing –en opleidingsmateriaal te gebruiken of klantengegevens op een geaggregeerde, anonieme basis te gebruiken.

 1. Verklaringen en vrijwaringen van de Klant

De Klant verklaart en waarborgt dat op heden en doorheen de hele Duurtijd (i) hij ten volle bevoegd is om deze Overeenkomst te sluiten en dat de Klant en iedere Gebruiker ten volle bevoegd zijn de Producten te gebruiken, (ii) de Klant en iedere Gebruiker in overeenstemming zijn, en dit zullen blijven, met alle toepasselijke wetten en regelgeving van toepassing op hun activiteiten met betrekking tot deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (iii) indien de Klant of één van zijn Gebruikers lijsten importeert in de Producten met als doel elektronische communicatie (emails, berichten) te sturen naar deze lijsten, of anderszins elekronische adressen verzamelt met als doel elektronische berichten te sturen, dan waarborgt de Klant dat iedere persoon op dergelijke lijst vooraf uitdrukkelijk heeft toegestemd om van de Klant promotionele elektronische communicatie te ontvangen en dat de inhoud van dergelijke communicaties door de Klant in overeenstemming is met de toepasselijke wet –en regelgeving. De Klant zal Yam® Shops, haar functionarissen, werknemers, agenten en filialen vergoeden, verdedigen en vrijwaren van alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden, schade en uitgaven met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke erelonen van advocaten (gezamenlijk “Kosten”), voor zover dat zulke Kosten toerekenbaar zijn aan een schending door de Klant, een Gebruiker, werknemer, onafhankelijke aannemer, of filiaal hiervan, van enige verklaring of waarborg of andere verplichting uiteengezet in deze Overeenkomst. De Klant en elk van zijn Gebruikers gaan akkoord met het beleid van Yam® Shops en de regelgeving van toepassing op het gebruik van de Producten. Een inbreuk van dit artikel kan resulteren in een verlies van functies, tot en met de beëindiging van de account van de Klant. De Klant zal Yam® Shops vergoeden voor alle kosten, boetes of schade die Yam® Shops heeft opgelopen door de tekortkoming van de Klant of zijn Gebruiker om dit artikel na te leven.

 1. Privacy Yam® Shops

gebruikt en beschermt Klanteninformatie, met inbegrip van informatie doorgegeven via de Producten, conform het Privacy Beleid van Yam® Shops, te vinden op http://yamshops.be/yam-shops-privacy-beleid/ en hierbij door verwijzing geïncorporeerd. U stemt ermee in dat Yam® Shops niet-persoonlijke gegevens gebruikt en deelt met derden om anonieme dataprofielen aan te maken, gesegmenteerde marketinginformatie ter beschikking te stellen, globale statistische rapporten op te stellen en bestaande en nieuwe producten en diensten te verbeteren.

 1. Materialen

De Klant gaat ermee akkoord dat alle materialen die hij aan Yam® Shops bezorgt, met inbegrip van maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, notas, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie betreffende Yam® Shops of de Producten, hetzij per email, feedbackformulieren of enig ander format, exclusief eigendom zullen zijn van Yam® Shops, zonder enige vereiste om de Klant te vermelden of vergoeden.

 1. Diensten van Derde Partijen

De Klant kan beslissen om de Diensten van Derde Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) te activeren, er toegang tot te nemen en te gebruiken. De Klant gaat ermee akkoord dat toegang tot of gebruik van Diensten van Derde Partijen uitsluitend zal worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden van die Diensten van Derde Partijen, en dat Yam® Shops niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de Diensten van Derde Partijen en geen verklaringen doet of waarborgen geeft omtrent een aspect van zulke Diensten van Derde Partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun inhoud of de wijze waarop ze gegevens behandelen (waaronder gegevens van de Klant) of enige interactie tussen de Klant en die verstrekker van die Diensten van Derde Partijen, ongeacht of de Diensten van Derde Partijen worden verricht door een derde die lid is van een Yam® Shops partner programma of anderszins door Yam® Shops is “gecertificeerd” of “goedgekeurd”. Ieder gebruik door de Klant van Diensten van Derde Partijen is enkel tussen en enkel voor rekening voor de Klant en deze derde-verstrekker. De Klant doet onherroepelijk afstand van elke vordering tegen Yam® Shops in verband met die Diensten van Derde Partijen. Yam® Shops is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt, of beweerd te zijn veroorzaakt, door of in verband met de toegang tot of het gebruik van die Diensten van Derde Partijen, of door het vertrouwen dat de klant plaatst in privacy praktijken, gegevensbeschermingsprocessen of ander beleid betreffende die Diensten van Derde Partijen. Met “Diensten van Derde Partijen” wordt bedoeld producten, toepassingen, software, diensten, netwerken, systemen, referentielijsten, websites, databanken en informatie die één of meerdere Producten linken met, of die de Klant kan verbinden met of activeren in samenhang met één of meerdere Producten.

 1. Onderhoud

Het kan nodig zijn dat Yam® Shops geplande of ongeplande reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, of dat het Product vanop afstand gepatcht of geüpgraded wordt, waarbij de kwaliteit van de diensten tijdelijk slechter kan zijn of waarbij het Product deels of volledig onwerkzaam is. Yam® Shops zal trachten dergelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op tijdstippen die het bedrijf van de Klant zo weinig mogelijk hinderen. De Klant zal indien nodig meewerken bij de uitvoering van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden

 1. Beeindiging en schorsing

12.1 Beëindiging wegens wanprestatie.

In het geval van een ernstige inbreuk van deze Overeenkomst door een van de partijen, kan de niet-inbreukmakende partij deze Overeenkomst beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving die de aard van de inbreuk in detail beschrijft en de intentie om deze Overeenkomst te beëindigen (“Beëindigingskennisgeving”). Indien de inbreuk niet is geremedieerd binnen een periode van dertig (30) dagen volgend op de Beëindigingskennisgeving, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd. Niettegenstaande het voorgaande, kan Yam® Shops onmiddellijk deze Overeenkomst schorsen of het gebruik van de Producten door de Klant beëindigen indien de Klant de essentiële bepalingen van deze Overeenkomst schendt, met inbegrip van de licentiebeperkingen van artikel 3, de betalingsvoorwaarden van artikel 5, of de vertrouwelijkheidsverplichtingen van artikel 6. Dergelijke schorsing zal de Klant niet bevrijden van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst of aanspraak geven op een terugbetaling van reeds gedane betalingen.

12.2 Schorsing.

Yam® Shops mag de toegang van de Klant tot de Producten onmiddellijk schorsen zonder kennisgeving indien Yam® Shops, naar eigen discretie, van mening is dat (1) deze schorsing vereist is door de wet; (2) de Klant deze Overeenkomst heeft geschonden; of (3) er een veiligheids –of privacyrisico is voor de Klant. Een schorsing van de toegang van de Klant tot de Producten zal niet het recht van Yam® Shops om deze Overeenkomst of de toegang van de Klant tot de Producten te beëindigen, niet beperken of teniet doen.

12.3 Gevolg van beëindiging.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant het gebruik van de Producten stopzetten. Niettegenstaande het voorgaande, zal de beëindiging van deze Overeenkomst de verplichting van de Klant om alle vergoedingen te betalen doen niet beperken. Evenmin zal het Yam® Shops verhinderen om andere mogelijke remedies na te streven waarover zij beschikt, waaronder, stakingsvorderingen. Artikelen 3, 5, 6, 7, 9-14 en 16-20 blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst, evenals iedere andere bepaling die van nature en door hun bewoordingen zijn beoogd om te overleven na de beëindiging.

12.4 Klant Gegevens.

De Klant begrijpt en stemt ermee in dat Yam® Shops geen controle heeft over de inhoud van de data die Yam® Shops ten behoeve van de Klant verwerkt. De Klant moet zelf de nodige stappen nemen om de veiligheid, bescherming en back-up van zijn data en software te garanderen, inclusief het gebruik van passende back-up- en archiveringsmethodes. De Klant blijft verantwoordelijk voor het correcte beheer en de correcte verwerking van de persoonlijke gegevens van zijn klanten. De Klant begrijpt en stemt ermee in dat Yam® Shops niet verantwoordelijk is voor verlies of misbruik van de gegevens van de Klant of andere software. De Klant gaat akkoord dat ingevolge de beëindiging van de account van de Klant en/of gebruik van het Product, Yam® Shops onmiddellijk de account mag deactiveren en Klantgegevens mag verwijderen. De Klant gaat er verder mee akkoord dat Yam® Shops niet aansprakelijk is tegenover de Klant of een derde voor de beëindiging van de toegang van de Klant tot het Product of het verwijderen van de Klantgegevens.

 1. Beperking van Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Yam® Shops en zijn filialen onder deze overeenkomst is beperkt tot de vergoedingen betaald door de klant gedurende de periode van drie maand die onmiddellijk voorafgaat aan de datum waarop de vordering die aanleiding heeft gegeven tot deze aansprakelijkheid eerst werd vermeld; met uitzondering van (i) een opzettelijke of moedwillige inbreuk op of onrechtmatig gebruik door de klant op de intellectuele eigendomsrechten van Yam® Shops, een van zijn filialen of leveranciers, en (ii) zal, voor zover als wettelijk toegestaan, onder de schadevergoedings –en vrijwaringsverplichtingen van de klant onder deze overeenkomst, geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, specifieke, vertrouwens –of gevolgschade of verloren of toegerekende winst of royalties, verloren data of de kosten voor de aanschaf van vervanggoederen of diensten, wegens schending van deze overeenkomst, waarborg, buitencontractuele aansprakelijkheid, wettelijke remedie of anderszins enige verplichting ontstaan hieruit en ongeacht of partijen elkaar op de hoogte stelden of op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulk verlies of schade. De klant verzaakt hierbij aan iedere mogelijke vordering als zouden deze uitzonderingen hem een adequate remedie ontzeggen. De partijen erkennen dat de bepalingen van dit artikel de risico’s onder deze overeenkomst eerlijk toewijzen. De partijen erkennen dat de beperkingen in deze bepaling in rechtstreeks verband staan met de hoogte van de vergoedingen die worden aangerekend in verband met het beschikbaar maken van de producten aan de klant en dat, indien Yam® Shops meer aansprakelijkheid voor zich zou nemen dan die hier wordt uiteengezet, deze vergoedingen noodzakelijkerwijze aanzienlijk hoger zouden moeten gezet worden gemaakt.

 1. Geen Garantie

De klant erkent dat (i) Yam® Shops niet de resultaten kan garanderen die door de producten worden gegenereerd of dat de producten continue beschikbaar zullen zijn voor gebruik zonder onderbreking, en (ii) de producten worden geleverd op een “as-is” basis, op een “zoals beschikbaar” basis zonder enige waarborg of voorwaarde, en Yam® Shops wijst hierbij alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, verklaringen en waarborgen af, die voortvloeien uit de wet of anderszins met betrekking tot de producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (a) impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (b) impliciete garantie van performantie, handelswijzen, of handelsgebruiken, (c) garantie van titel of niet-inbreuk; of (d) wettelijke remedies.

 1. Toewijzing en Aannemers

De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Yam® Shops. Yam® Shops mag, zonder de voorafgaande toestemming van de Klant, zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen. Onverminderd het voorafgaande, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst bindend en ten behoeve van niet alleen de partijen, maar ook hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers. Yam® Shops is vrij om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zelf uit te voeren, dan wel via één of meerdere onderaannemers.

 1. Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter en Erelonen van Advocaten

Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. In geval van enig geschil of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, of de schending of interpretatie hiervan, komen de partijen overeen dat deze zullen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam. Elke partij doet hierbij afstand van enig verweer gebaseerd op een gebrek aan persoonlijke band met het forum en forum non conveniens in verband met vorderingen gebracht voor deze rechtbanken. Indien Yam® Shops een geschil (met inbegrip van invorderingen) onder deze Overeenkomst wint, dan is Yam® Shops gerechtigd om van de Klant, naast alle andere remedies, zijn redelijke erelonen van advocaten en alle andere kosten van deskundigen en kosten opgelopen in verband met zulke vordering terug te krijgen. Vorderingen, onenigheden of geschillen (wegens dit contract of onrechtmatige daad, overeenkomstig de statuten of verordeningen, of anders, en ongeacht of deze in het verleden, het heden of de toekomst plaatsvinden) voortvloeiend uit of met betrekking tot: (a) deze Overeenkomst; (b) de diensten of uitrusting die Yam® Shops levert; (c) mondelinge of schriftelijke verklaringen, advertenties of aanbiedingen met betrekking tot deze Overeenkomst of de diensten of uitrusting; of (d) de relaties die uit deze Overeenkomst voortvloeien (hierna de ‘Vordering’) worden door arbitrage beslecht met uitsluiting van de rechtbank. Iedere partij behoudt evenwel het recht om een vordering tot beëindiging van de inbreuk in te stellen bij een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied om de feitelijke of dreigende inbreuk, het onrechtmatig gebruik of de schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele-eigendomsrechten van een partij te voorkomen. De Klant doet afstand van alle rechten die hij mogelijk heeft om een collectieve vordering of ‘representative proceeding’ tegen Yam® Shops in te stellen of hieraan deel te nemen met betrekking tot om het even welke Vordering en de Klant stemt, indien van toepassing, er tevens mee in af te zien van collectieve vorderingen of ‘representative proceedings’ tegen Yam® Shops. De arbitrage zal uitgevoerd worden door één scheidsrechter overeenkomstig de wetten en voorschriften met betrekking tot de commerciële arbitrage in Quebec die geldig zijn op de datum van de kennisgeving.

 1. Export Regelgeving en andere Beperkingen

Producten die Yam® Shops kan verstrekken of beschikbaar stellen aan de Klant kunnen onderhevig zijn aan uitvoercontrole van de V.S. en wetgeving betreffende economische sancties. De Klant gaat akkoord deze wetgeving na te leven aangezien ze verband houdt met de toegang tot en gebruik van de Producten. De Klant gaat ermee akkoord het Product niet te gebruiken vanuit een jurisdictie waar de verschaffing van het Product verboden is ingevolge wetgeving van de V.S. of andere toepasselijke wetten en regelgeving (een “Verboden Land”) of toegang te verlenen tot het Product aan een overheid, entiteit of persoon in een Verboden Land. De Klant verklaart, waarborgt en verbindt er zich toe dat (i) het geen onderdaan is van, of onderneming is geregistreerd in een Verboden Land; en (ii) hij derden geen toegang zal verlenen tot het Product of deze het Product laten gebruiken in strijd met een door de V.S. of door een andere instantie opgelegd uitvoerembargo verbod of beperking.

 1. Deelbaarheid, Overmacht, Gehele Overeenkomst, Wijzigingen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden aangetast. Geen van beide partijen zal geacht worden een fout te hebben begaan of aansprakelijk te zijn voor een vertraging of niet-naleving van zijn prestaties onder deze Overeenkomst (andere dan de betalingsverplichtingen) als gevolg van overmacht, vuur, natuurramp, ongeval, overheidsdaad, tekort aan materiaal of leveringen, uitval van transport of communicatie of van leveranciers van goederen of diensten, of iedere andere oorzaak in zoverre deze buiten de redelijke controle ligt van deze partij. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en verstandhouding met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt in dit verband alle voorafgaande of gelijktijdig geschreven, elektronische en mondelinge communicaties, verklaringen, overeenkomsten of afspraken tussen de partijen. Yam® Shops kan deze Overeenkomst op ieder ogenblik wijzigen mits kennisgeving. Iedere voorwaarde op de voorzijde of achterzijde van een aankooporder, erkenning of bevestiging die verschilt van of een toevoeging is aan deze Overeenkomst, is niet bindend voor de partijen, zelfs niet indien ze is ondertekend en teruggestuurd, tenzij uitdrukkelijk vermeld, hebben deze andere algemene voorwaarden voorrang op tegenstrijdige voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst.

 1. Diversen

De Klant heeft de voorwaarden in deze Overeenkomst nagelezen, begrepen en aanvaard en heeft ofwel met een juridisch adviseur overlegd vooraleer deze Overeenkomst te sluiten of heeft bewust verzaakt aan zijn recht om te overleggen met een juridisch adviseur vooraleer deze Overeenkomst te sluiten. Yam® Shops mag alle kennisgevingen, verklaringen of andere communicaties aan de Klant doen per e-mail, melding op zijn website, per post of per koeriersdienst. De bepalingen van deze Overeenkomst zullen niet gebruikt worden tegen één van de partijen louter omwille van het penhouderschap. De Partijen erkennen dat zij wensen dat deze Overeenkomst in het Engels wordt opgesteld, dat de Engelse versie voorrang heeft en dat elke vertaling slechts ten informatieve titel is.

 1. Bepalingen van toepassing op specifieke Yam® Shops producten

20.1 Yam® Shops Onsite

20.1.1 Gebruikers.

Het Yam® Shops OnSite Product kan gebruikt worden door bijkomende, specifiek-identificeerbare apparaten met toegang tot het Product (“Gebruikers”) zoals uiteengezet in het Abonnement. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van toegang van Gebruikers tot de Producten.

20.1.2 Licentie aan de Klant.

Het Yam® Shops OnSite Product wordt in licentie gegeven op een per kopie per toestel basis. De Klant mag één kopie van het Yam® Shops OnSite Product op één toestel installeren. Dat toestel is het “gelicensieerd toestel”. De Klant mag slechts één versie van de software op het gelicensieerd toestel gebruiken op één gegeven moment. De Klant mag het Yam® Shops Pro Product niet overdragen aan een derde.

20.2 Yam® Shops Retail

20.2.1 Gebruikers.

Het Yam® Shops Retail Product kan worden gebruikt door andere werknemers/gebruikers op een gelijktijdige gebruiker basis (“Gebruikers”) zoals uiteengezet in het Abonnement. De Klant zal de toegang toestaan en persoonlijke paswoorden en gebruikersnamen toekennen aan het aantal Gebruikers van de Klant onder het Abonnement. Gebruiker logins zijn bedoeld voor specifieke Gebruikers en kunnen niet gedeeld worden door meer dan één Gebruiker, maar elke Gebruiker login kan wel worden hertoegewezen aan een andere Gebruiker indien nodig. De Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van de paswoorden van een Gebruiker en gebruikersnamen.

20.2.2 Licentie van de Klant.

De Klant geeft Yam® Shops hierbij een royalty-vrij, beperkt, nietexclusief recht, toelating en licentie om gebruik te maken van de naam, logos, merken, auteursrechten en andere gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Klant, zijn Gebruikers, of zijn licentiegevers, enkel om de doeleinden, zoals overeengekomen in deze Overeenkomst, te vervullen.

20.3 Yam® Shops eCommerce

20.3.1 Gebruikers.

Het Yam® Shops eCommerce (“eCom”) Product mag gebruikt worden door andere gebruikers (“Gebruikers”).

20.3.2 Licentie van de Klant.

De Klant geeft Yam® Shops hierbij een royalty-vrij, beperkt, nietexclusief recht, toelating en licentie om gebruik te maken van de naam, logos merken, auteursrechten en andere gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van Klant, zijn Gebruikers, of zijn licentiegevers, dit alleen om de doeleinden, zoals overeengekomen in deze Overeenkomst, te vervullen.

20.3.3 Site van de Klant.

De Klant behoudt eigendom over de URL en/of de domeinnaam van de website gebruikt door de Klant in verband met Yam® Shops’s eCommerce Product (de “Site van de Klant”).

20.3.4 Verklaringen en Waarborgen van de Klant.

De Klant verklaart en waarborgt dat op heden en voor de volledige Duurtijd, de Klant en alle Gebruikers ten volle bevoegd zijn om te publiceren, en machtigen Yam® Shops om te publiceren, alle materialen voorzien voor publicatie op de site van de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot, teksten, logo’s, foto’s en andere afbeeldingen zonder de nood om eerst bijkomende toestemming te vragen van of betalingen te verrichten aan een derde,

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?